V2后台稿件管理,数据接口请求异常:error

wminw 15天前 47

V2后台稿件管理和会员中心我的稿件,数据接口请求异常:error

{"code":10501,"message":"SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table '****.yzn_' doesn't exist"}

最新回复 (2)
 • admin 15天前
  0 2
  测试没有问题 拉取下最新更新
 • wminw 15天前
  0 3
  没有问题了,谢谢!
  • YznCMS交流社区
   4
     登录 注册 QQ登录
返回